ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัคร(ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

 1 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อ วัน – เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

27 มกราคม  2560

www.pnru.ac.th

3

ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบข้อเขียน ทดสอบวัดแววครู ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน และทดสอบความรู้ทั่วไป

30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2560

ตามห้องที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

9 กุมภาพันธ์ 2560

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครwww.pnru.ac.th

5

ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

15  กุมภาพันธ์ 2560

ตามห้องที่กำหนด

6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   (ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาออนไลน์)

18  กุมภาพันธ์ 2560

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครwww.pnru.ac.th

7

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

24 กุมภาพันธ์  2560

หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

*แต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย*

8

รับสมัครรอบ 2 ทดแทนผู้สละสิทธิ์

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์    ของมหาวิทยาลัย (www.pnru.ac.th)

www.pnru.ac.th

9

ปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์    ของมหาวิทยาลัย (www.pnru.ac.th)

www.pnru.ac.th

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น                                                         

โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  www.pnru.ac.th