ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัคร(ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

 15 มีนาคม - 25 เมษายน 2560

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อ วัน – เวลา สถานที่สอบข้อเขียน (ตามที่คณะ/วิทยาลัย /สาขาวิชา กำหนด)

27 เมษายน  2560

www.pnru.ac.th

3

ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบข้อเขียน ทดสอบวัดแววครู ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน และทดสอบความรู้ทั่วไป

28 เมษายน  2560

ตามห้องที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1 พฤษภาคม 2560

www.pnru.ac.th

5

ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

3  พฤษภาคม 2560

ตามห้องที่กำหนด

6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   (ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาออนไลน์)

5  พฤษภาคม 2560

www.pnru.ac.th

7

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

*แต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2544-8046 หรือ งานรับสมัคร

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น                                                         

โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  www.pnru.ac.th