ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

22 ก.ค.  – 13 ต.ค.  2560

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

20 ตุลาคม 2560

www.pnru.ac.th

3

รายงานตัว

 

28 ตุลาคม  2560

หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
กำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร WWW.PNRU.AC.TH