มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

       ประจำปีการศึกษา 2560   

         ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนหนึ่งรายงานตัวไม่ทันตามกำหนด (ยกเว้นวิทยาลัยการฝึกหัดครู) ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขยายระยะเวลาในการรายงานตัวเพิ่มเติม โดยให้ผู้สอบผ่านและมีชื่อในประกาศเข้ารับรายงานตัวด้วยตนเองได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 22 ชั้น 1 งานรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ