การศึกษาปฐมวัน (ค.บ.) รายชื่อต่อไปนี้  เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ค.บ.) /สาขาจิตวิทยา (ศศ.บ.)

หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) รายชื่อต่อไปนี้  เปลี่ยนเป็น สาชาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง