การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) รายชื่อต่อไปนี้  เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ค.บ.) /สาขาจิตวิทยา (ศศ.บ.)

หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง