สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รายชื่อดังนี้ เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาการตลาด (จำกัดจำนวน 10 คน) /สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน)

และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ไม่จำกัดจำนวน/ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุน)

 

 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รายชื่อดังนี้ เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ยกเว้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายชื่อดังนี้ เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ยกเว้นสาขาที่มีการสอบปฏิบัติ)