เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกต้องเตรียมเอกสารในการสัมภาษณ์ เพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุน ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ดาวน์โหลด

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWmj-QINvqmsOLMmA5MGfJmYAjl1ahThAJBxWFxTQ82J2XS2aUข่าวดี สำหรับผู้สมัคร "วิทยาลัยการฝึกหัดครู" ที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก คลิ๊ก

 

ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด ในวันที่ 24 มีนาคม 2560