หมายเหตุ สาขาที่ต้องเตรียมเอกสารเฉพาะนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เพื่อนำมาในวันสอบสัมภาษณ์  

   

ยื่นคะแนน GAT และ

onet (ภาษาอังกฤษ)

Download เอกสารเพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุน คลิ๊ก

             

 

 

ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560