สำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ /สอบการปฏิบัติ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถแจ้งความจำนงเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ งานรับสมัคร โทร 0-2544-8046 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร (วท.บ.)

 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) เปลี่ยนเป็น สาชาวิชา นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.)

 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ค.บ.)

 าขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น (วท.บ.)  เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)