รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561

 

 

ประกาศ เรื่องการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีการรับ Portfolio                 ประจำปีการศึกษา 2561

 

เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี

ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio (รอบ 1)

 

    

 

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

      

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัคร โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th