ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

เพื่อให้มารายงานตัววันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 22 ชั้น 1 งานรับสมัคร

โปรดเลื่อนดูข้อควรปฏิบัติก่อนการรายงานตัว/การแต่งกาย และ ค่าธรรมเนียมที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ท้ายประกาศ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนวันรายงานตัว

1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลประวัติ  ลิกที่นี่ และต้องกดบันทึกให้เรียบร้อยก่อนวันรายงานตัว โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร(ให้มาพิมพ์เอกสารที่มหาวิทยาลัยพร้อมถ่ายรูปในวันรายงานตัว)

2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 - 15.00 น. ณ อาคาร 22 ชั้น 1 งานรับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการศึกษา

3. นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวนในวันรายงานตัวเท่านั้น 

 

** (แต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ) **

Responsive image

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ

2.วุฒิการศึกษาเดิม (ม.6 , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น จำนวน 2 ฉบับ

3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณีใบวุฒิไม่ตรงกับชื่อ - สกุลปัจจุบัน (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนาขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ 

4.เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน ชำระในวันรายงานตัวเท่านั้น (รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น) ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

 

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับที่

หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

15,500 บาท

2

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

15,500 บาท

3

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

15,500 บาท

4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

15,500 บาท

5

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

15,500 บาท

6

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

15,500 บาท

7

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(รบ.)

15,500 บาท

8

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

15,500 บาท

9

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

15,500 บาท

10

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

16,500 บาท

11

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

16,500 บาท

12

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

16,500 บาท

13

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

17,500 บาท

        14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 19,500 บาท

หมายเหตุ:กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืน เงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืน เงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น