ตรวจสอบตารางสอบนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาค ปกติ และกศ.พบ. คลิกอ่านประกาศ