ตรวจสอบตารางสอบนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาค ปกติ และกศ.พบ. คลิกอ่านประกาศ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าห้องสอบประจำภาคการศึกษาได้ที่ คลิกตรวจสอบ