เงื่อนไขการใช้งาน


ผู้ใช้งานต้องอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และยังคงมีสถานภาพ การใช้งานระบบบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ห้ามใช้ในทางที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อบุคคคลอื่น หรือ ตัวเอง ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาดูแล รหัสผ่าน ให้อยู่ในความดูแลของตนเองเท่านั้นห้ามมอบให้แก่ผู้อื่นใช้งาน มิเช่นนั้นผู้ใช้จำต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก ชื่อผู้ใช้ของตัวเอง

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันและเวลาทำการ