ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ปีการศึกษา 1/2562

ค้นหาด้วยคำค้นเช่น

  • เลือกค้นหาจากวิชา ด้วยรหัส พิมพ์ รหัสรายวิชาเช่น 2500113 หรือ ชื่อวิชาเต็ม หรือบางส่วน เช่น ความจริงกับการพัฒนาชีวิต หรือ ความจริง
  • เลือกค้นหาจากอาจารย์ ค้นหาด้วยชื่ออาจารย์ประจำวิชา พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล เช่น ธงชัย หรือ ธงชัย ทองอยู่