ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ปีการศึกษา 2/2563

ค้นหาด้วยคำค้นเช่น

  • เลือกค้นหาจากวิชา ด้วยรหัส พิมพ์ รหัสรายวิชาเช่น 2500113 หรือ ชื่อวิชาเต็ม หรือบางส่วน เช่น ความจริงกับการพัฒนาชีวิต หรือ ความจริง
  • เลือกค้นหาจากอาจารย์ ค้นหาด้วยชื่ออาจารย์ประจำวิชา พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล เช่น สมชาย หรือ สมชาย พระนคร
  • เลือกค้นหาจากรหัสนักศึกษา พิมพ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลักเท่านั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาค ปกติ และกศ.พบ. คลิกอ่านประกาศ

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน คลิกอ่าน